نویسنده - hamed

چای سیاه گرد (CTC)

چای CTC چیست؟ یک نوع چای (+) سیاه دانه باروتی است که از برگهای سبز و لطیف همان گیاه همیشه سبز Cammellia Sinensis به روش صنعتی تولید می گردد. با اختراع این روش فراوری...