آموزش شلوار مردانه

اندازه هاي لازم براي شلوار دور كمر دور باسن دور ران قد شلوار (از كمر) قد زانو (از كمر) آموزش دوخت شلوار مردانه  شلوار: (الگوي جلو) ۴/۱دو باسن منهاي ۱ براي پهناي كادر (A...