برنامه نویسی

چگونه یک هکر شویم ؟

چگونه هکر شویم ؟

ابتدا باید بدانیم هکر (hacker) کیست؟ پرونده اصطلاحات(Jargon File) شامل تعاریفی‌از’ هکر’ است که عموما در ارتباط با تعریف تکنیکی‌آن همراه...